Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

bản tin SHDC số 300

SINH HOẠT DÂN CHÚA Gx TAM KỲ
Số 300      &      ' 0510.3834.492
có thể xem nơi địa chỉ mạng : gxtamky.blogspot.com
CHÚA NHẬT 21 C THƯỜNG NIÊN, 21-8-2016
I- LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT :
Bài đọc 1 : sách Ngôn Sứ Isaia                             Is 66, 18-21
Người ta sẽ đưa tất cả anh em ngươi thuộc mọi dân tộc về.
Bài đọc 2 : Thư Do Thái                                        Dt 12,5-7.11-13
Chúa thương ai thì mới sửa dạy người ấy.
Tin Mừng theo thánh Luca                                 Lc 13, 22-30
Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.
II- Ý Lễ : cộng đoàn GK 6 : lễ tạ ơn, mừng BM* gđ Mười-Giang gk 8 : cầu bình an, mừng BM* gđ Thư-Liên gk 1 : tạ ơn và mừng BM* gđ Tuấn-Mai gk 8 : mừng BM 2 con* gđ Tư-Hoàng gk 6 : tạ ơn, cầu bình an* mẹ con Giang-Phượng Txuân : mừng BM* gđ Chín-Yến : tạ ơn, cầu bình an* c. Thìn ĐTrai : lễ giỗ ba Giacôbê  Lạc* b. Huệ gk 2 : lễ cho chồng Antôn Nhơn và BNLH* b. Phi gk 6 : lễ cho Lh Giuse Yến mới qua đời* c. Hoa Lợi gk 9 : lễ cho BNLH ngoại giáo dịp Vu Lan* b. Bình gk 1 : lễ cho chồng GB Đào * gđ Nghĩa-Hòe gk 6 : tạ ơn, cầu bình an* gđ Ý-Nga gk 7 : lễ cho ÔBNngoại* c. Doanh Tràmi : Lễ CLH mồ côi* c. Kiểm gk 6 : lễ cho ba Antôn và mẹ Maria Thử* a. Tỏa GTrẻ : lễ cho Têrêxa Hà/ tạ ơn, cầu bình an gđ/ cầu cho thai nhi* b. Khương gk 1 : mừng lễ BM* c. Trinh (Cán) TXuân : tạ ơn* gđ Phiên-Nhung gk 4 : lễ giỗ nội Anna, mừng BM Maria* b. Bửu gk 4: lễ giỗ chồng Antôn Thuấn* ô.Ấn ĐTrai: lễ giỗ Nội, lương * c. Yến TCai : lễ giỗ ba Giacôbê* c. B.Tuyết gk 6 : lễ cho BNLH.
III- VIỆC PHỤC VỤ NHÀ CHÚA
 từ chiều 27-8 đến 02-9-2016 :  Thăng Tiến Hôn Nhân
THÔNG TIN QUAN TRỌNG
1- Lễ Đức Maria Nữ Vương Thiên Đàng : một tuần sau lễ Đức Mẹ lên trời, Hội Thánh vui mừng tin tưởng Đức Mẹ được Thiên Chúa ân thưởng chức vị Nữ Vương Thiên Đàng vào ngày 22-8. Đây cũng là thánh hiệu bổn mạng, là niềm vui tổ chức lễ của cộng đoàn giáo khóm 7. Thánh Lễ mừng lúc 19g00, nhưng trước đó, lúc 18g45, cộng đoàn khởi kinh, khởi kiệu Đức Mẹ từ sân nhà xứ vào Nhà Thờ dâng lễ. Xin mời cộng đoàn tham dự lễ mừng đông đảo.
2- Văn Nghệ các tôn giáo tối thứ Sáu 26-8 : Mặt Trận tỉnh Quảng Nam tổ chức một đêm liên hoan văn nghệ các tôn giáo tại Nhà Văn Hóa tỉnh, số 8 đường Trần Hưng Đạo. Bốn tôn giáo chính trong tỉnh được mời tham gia, gồm Phật Giáo, Tin Lành, Cao Đài và Công Giáo. Mỗi tôn giáo đóng góp 4 tiết mục. Phía anh em công giáo có 4 đơn vị tham gia 4 tiết mục là Trà Kiệu - Hội An - Các em khuyết tật dòng Phaolô - và Tam Kỳ. Đây là loại văn nghệ quần chúng, không phải chuyên đề nghệ thuật, nên trình độ chắc chắn không đồng đều, nhưng sự giao lưu, hòa hợp, sống chung là điểm chính. Xin mời tham dự những ai có thể đi được, và phải đi sớm, để còn được chỗ ngồi, vì Ban Tổ Chức không phát vé.
3- Giáo Xứ An Sơn đón Đức TGM Leopoldo Girelli, sứ thần Tòa Thánh tại Việt Nam đến thăm mục vụ. Thánh Lễ đồng tế lúc 8g30 sáng Chúa Nhật 28-8, tại Nhà Thờ An Sơn, xã Bình An, Thăng Bình. Xin mời cộng đoàn đến thăm, chung chia niềm vui chào đón vị mục tử của Tòa Thánh đến thăm viếng với Giáo Xứ bạn trong giáo hạt Tam Kỳ.
4- Chuẩn bị khai giảng năm học giáo lý mới 2016-17 : tháng hè đã gần qua đi hết. Cái nóng bức mùa hè cũng đã hạ nhiệt. Học Sinh chuẩn bị đến trường văn hóa, bước vào năm học mới. Trường Giáo Lý Tôma Thiện của Giáo Xứ cũng sẽ khai giảng vào Chúa Nhật 04-9 với Thánh Lễ ban chiều, lúc 15g00.
Tuần lễ sau khai giảng, Nhà Thờ chúng ta sẽ nâng giờ lễ chiều sớm lên, lúc 14g30 (Chúa Nhật 11-9-2016 bắt đầu).
5- Góp quỹ Bác Ái :  1 chị gk 9 100k
Vui cười nhà đạo
YEÂU AI NÖÕA ÑAÂY ?
Adam vaø Eva daïo chôi trong vöôøn ñòa ñaøng. Eva nuõng nòu hoûi :
- Anh coù yeâu em khoâng ?  
Adam ñaùp :      - Chöù coøn yeâu ai nöõa ñaây ?
ÑOÄ DAØI BAØI GIAÛNG
Cha xöù noï ñeà nghò baø con giaùo daân cho bieát yù kieán veà baøi giaûng cuûa mình.
Coù anh thanh nieân phaùt bieåu :    - Xin cha giaûng daøi hôn nöõa.
-          Taïi sao vaäy ? Toâi nghó baøi giaûng thường như thế laø ñuû roài.
-          Thöa cha, con vöøa môùi chôïp maét thì cha ñaõ giaûng xong roài.
TAØU CHIEÁN
Trong buoåi hoäi thaûo veà hoân nhaân vaø gia ñình, cha xöù ví von :
-          Noùi moät caùch khaùc, hoân nhaân laø moät beán caûng, laø nôi gaëp gôõ cuûa nhöõng con taøu haïnh phuùc…
Trong ñaùm thính giaû, coù ngöôøi baät tieáng than :

-     OÂi, theá thì toâi ñaõ gaëp phaûi taøu chieán roài!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét